Zakres usług

Zakres usług

Prawo cywilne, odszkodowania

 • o zapłatę
 • odszkodowania i zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę m.in. z tytułu: wypadków komunikacyjnych, błędów lekarskich, wypadków przy pracy, śmierci bliskiej osoby, służebności przesyłu, przestępstw, szkody wyrządzonej przez zwierzęta, szkody wyrządzonej przez ruch przedsiębiorstwa, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • bezpodstawne wzbogacenie
 • rozliczenie nakładów
 • ustalenie istnienia stosunku prawnego
 • odwołanie oświadczenia woli
 • dochodzenie praw konsumenckich, w tym: żądanie obniżenia ceny wadliwego towaru, wymiany wadliwego towaru, odstąpienie od umowy
 • sprzedaży, rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy
 • własność (ochrona)
 • posiadanie (ochrona)
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy
 • ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej
 • zasiedzenie nieruchomości
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • rozgraniczenie
 • ustanowienie służebności
 • odwołanie darowizny
 • zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli
 • eksmisja
 • ustalenie bezskuteczności czynności prawnej
 • stwierdzenie nieważności czynności prawnej
 • sprawy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych
 • ochrona dóbr osobistych
 • uzgodnienie zgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • wpisy w księgach wieczystych, skargi na orzeczenia referendarzy sądów wieczystoksięgowych
 • zawezwania do próby ugodowej
 • mediacje
 • zabezpieczanie roszczeń (m.in. ustanowienie hipoteki przymusowej, zakazu zbywania nieruchomości)

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku, zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, kwestionowanie ważności testamentu
 • odrzucenie spadku
 • uchylenie się od skutków prawnych nieodrzucenia spadku w terminie
 • zachowek, uzupełnienie zachowku
 • dział spadku
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia
 • pozew wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercy o zapłatę
 • zabezpieczenie spadku
 • sporządzenie spisu inwentarza
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • nakazanie wyjawienia przedmiotów spadkowych
 • ustanowienie kuratora spadku

Nieruchomości

 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości (m.in. zwrot działek siedliskowych na rzecz spadkobierców, sprawy nieruchomości WAM)
 • zniesienie współwłasności
 • zasiedzenie
 • ochrona własności
 • ochrona posiadania
 • ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej
 • rozliczenie nakładów
 • rozgraniczenie
 • podział majątku wspólnego
 • ustanowienie służebności
 • immisje
 • uzgodnienie zgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Prawo rodzinne, majątkowe

 • rozdzielność majątkowa, w tym z datą wsteczną
 • separacja
 • rozwód
 • unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku wspólnego
 • rozliczenie konkubinatu
 • przyczynienie się do zaspokojenia potrzeb rodziny
 • alimenty, ustalenie, podwyższenie, obniżenie, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem, egzekwowanie wykonywania kontaktów
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka / zmiany miejsca pobytu dziecka
 • pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa / macierzyństwa
 • zarząd majątkiem dziecka
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
 • przysposobienie
 • rozwiązanie przysposobienia
 • uprowadzenia dzieci za granicę, prowadzone w trybie konwencji haskiej
 • rodzinne związane z obrotem zagranicznym
 • ubezwłasnowolnienie, uchylenie ubezwłasnowolnienia
 • wypłacanie wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka
 • umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym
 • umieszczenie w domu pomocy społecznej
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca
 • zezwolenie na dokonanie czynności bez zgody małżonka

Prawo karne, karne wykonawcze

 • obrona osoby zatrzymanej / tymczasowo aresztowanej / podejrzanej / oskarżonej w postępowaniu przygotowawczym, przed sądem pierwszej instancji, podczas mediacji, przed sądem odwoławczym, a także przed Sądem Najwyższym m.in. w sprawach o przestępstwa przeciwko:
 • rodzinie i opiece
 • wolności seksualnej i obyczajności
 • bezpieczeństwu w komunikacji
 • obrotowi gospodarczemu
 • mieniu, zdrowiu i życiu
 • sprawach karnoskarbowych
 • w sprawach o wykroczenia
 • reprezentacja oskarżycieli prywatnych w sprawach prywatnoskargowych m.in. o
 • znieważenie, zniesławienie (tzw. prywatny akt oskarżenia)
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych popełnieniem przestępstwa, składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, dalsza
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu przed sądem w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, dochodzenie
 • odszkodowania i zadośćuczynienia na ich rzecz – od sprawcy przestępstwa
 • reprezentowanie oskarżycieli subsydiarnych (tzw. subsydiarny akt oskarżenia)
 • reprezentacja w sprawach o demoralizację nieletniego
 • reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym w sprawach m.in.:
 • o dozór elektroniczny
 • odroczenie wykonania kary
 • przerwę w odbywaniu kary
 • odwieszenie kary warunkowo zawieszonej
 • wyrok łączny
 • sprawy osób poszukiwanych listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA)

Prawo administracyjne

 • reprezentacja strony w postępowaniu administracyjnym
 • odwołania od decyzji administracyjnych organów I instancji
 • skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • zapłata wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop
 • zapłata wynagrodzenia przeciwko pracodawcy zagranicznemu
 • odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy
 • przywrócenie do pracy
 • rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • wydanie / sprostowanie świadectwa pracy
 • rozliczenie delegacji, diety, ryczałtu, zwrotu kosztów dojazdu na delegację
 • mobbing, dyskryminacja
 • wypadki przy pracy
 • naruszenie zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy
 • ustalenie prawa do emerytury, wysokości emerytury
 • ustalenie prawa do renty,
 • zapłata zaległej renty
 • zasiłki chorobowe, macierzyńskie
 • ustalenie stopnia niepełnosprawności
 • odwołania od decyzji ZUS

Prawo gospodarcze, upadłościowe

 • bieżąca obsługa prawna związana z działalnością podmiotów gospodarczych, w tym wytaczanie powództw
 • zakładanie spółek, stowarzyszeń
 • pomoc prawna w sprawach rejestrowych (KRS)
 • przygotowywanie umów
 • prowadzenie spraw egzekucyjnych
 • pozywanie członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 299 ksh
 • wyłączanie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • obsługa prawna zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, tworzenie uchwał, statutów, umów spółek
 • zaskarżanie uchwał
 • prowadzenie likwidacji oraz upadłości podmiotów gospodarczych, w tym tzw. upadłość konsumencka

Prawo egzekucyjne, windykacja

 • reprezentacja dłużników i wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym
 • powództwa przeciwegzekucyjne
 • pozbawienie klauzuli wykonalności tytułu wykonawczego
 • uzyskiwanie klauzuli wykonalności oraz stwierdzenia prawomocności orzeczeń
 • zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji
 • windykacja należności
 • wnioski o wszczęcie egzekucji
 • wnioski o rozłożenie długu na raty
 • wnioski o zawieszenie egzekucji
 • wnioski o umorzenie egzekucji
 • skargi na czynności komornika
 • skarga pauliańska